การประชุมสัมมนาด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด กองทัพอากาศ   

                พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด กองทัพอากาศ โดยมีผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด กองทัพอากาศ จากทุกส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน มีการบรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินการด้านการสร้างสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดย น.อ.เทพพิรักษ์ ฮ่อธิวงศ์ และแนวทางการดำเนินการด้านการสร้างภูมิต้านทาน และการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดย น.ท.หญิง อัจฉรา นุตตะโร เมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ

 

 001

002

003

004

005

006

007

008

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198