ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกลาโหม ตรวจเยี่ยมหน่วยทางฝ่ายอำนวยการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

          พลอากาศตรี วิศรุต สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะในการต้อนรับ คณะการอบรมดูงาน ตรวจเยี่ยมหน่วยทางฝ่ายอำนวยการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม กำกับดูแล ทางฝ่ายอำนวยการ ให้ข้อเสนอแนะ ชี้แจงนโยบายที่สำคัญของผู้บังคับบัญชาตามนโยบายของรัฐบาล ประสานความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กห.ให้เกิดเป็นรูปธรรม ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาดฯ มีการบรรยายสรุป การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้อง ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๑

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231