การประชุมแถลงแผนบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และการป้องกันการทุจริตกองทัพอากาศ

           พลอากาศตรี ชากร ตะวันแจ้ง รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมแถลงแผนบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และการป้องกันการทุจริตกองทัพอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง การรับรู้ และความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนบูรณาการ ฯ โดยมีนาวาอากาศเอกหญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ เป็นวิทยากร มีผู้แทนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และผู้รับผิดชอบของงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพอากาศ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ

 

001

002

003

004

005

006

007

008

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231