ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบนโยบายกองทัพอากาศใสสะอาด ให้กำลังพลกองทัพอากาศ

           พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบนโยบายกองทัพอากาศใสสะอาด ให้กำลังพลกองทัพอากาศยึดถือเป็นบรรทัดฐาน ในการปฏิบัติ ดังนี้ 

            ๑.  กำลังพลกองทัพอากาศต้องมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และถูกกฎหมายยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งที่เกี่ยวกับเงิน และไม่เกี่ยวกับเงิน

            ๒.  ห้ามกำลังพลกองทัพอากาศ มีส่วนร่วมในการให้สินบนและการทุจริต เรียกร้องการดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

            ๓. กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกองทัพอากาศ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกำลังพลทุกคน

            ๔. ให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วย แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และสนับสนุน งานการป้องกันปราบปรามการทุจริตของกองทัพอากาศ

            ๕. หากกำลังพลกองทัพอากาศกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุด

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง คณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ และนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 360 คน เมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกานตรัตน์

 001

002

003

004

005

006

007

008

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231