การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  

      พลอากาศตรี ประกาศิต เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) มีการบรรยาย เรื่อง ความสำคัญของการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดย น.อ.วิโรช พยาน้อย ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.และ เรื่อง การดำเนินการของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.โดย น.ท.หญิง อัจฉรา นุตตะโร นขพ.กขพ.สปพ.กพ.ทอ. และ รรก.หน.ผปก.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ พ.ค.๖๒ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

 

001 resize

002 resize

003 resize

004 resize

 006 resize

007 resize

008 resize

009 resize

010 resize

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231