โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันภัยยาเสพติด ปี ๖๒

      พลอากาศตรี ชากร ตะวันแจ้ง รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันภัยยาเสพติด ปี ๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันภัยยาเสพติดให้แก่กำลังพล กพ.ทอ.ที่เข้าร่วมโครงการและเพื่อให้มีการป้องกันและเฝ้าระวังมิให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในหน่วยงาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการ กพ.ทอ.จำนวน ๑๐๐ คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากร พระวิจิตร รองเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการปี ๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ ณ สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี

 

 1

2

4

5

6

7

8

9

10

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231