การสัมมนาปัญหาข้อขัดข้องสายงานกำลังพล ครั้งที่ ๒   

            พล.อ.ท.นฤพล จักรกลม จก.กพ.ทอ.เป็นประธานการสัมมนาปัญหาข้อขัดข้องสายงานกำลังพล ครั้งที่ ๒ เรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล เพื่อให้ผู้ร่วมการสัมมนาฯ ได้มีความเข้าใจถึงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพลให้มีความทันสมัย ตามวงรอบการบริหารกำลังพล และรวบรวมข้อคิดเห็น สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้อง แนะแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้อง นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เมื่อวันพุธที่ ๑ พ.ค.๖๒ ณ สวนนงนุชพัทยา จว.ชลบุรี

 

1

2

3

4

5

6

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231