การตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ และงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพอากาศ

            นาวาอากาศเอก วิโรช พยาน้อย ผู้อำนวยการกองควบคุมและพัฒนากำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ และงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทอ. และการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบูรณาการงานตามภารกิจของ ทอ.อย่างคุ้มค่า เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๒ ณ รร.การบิน

 

01

02

03

04

05

06

07

08

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1231