พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๔

                        พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กรมกำลังพลทหารอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ กพ.ทอ.และผู้เข้ารับการศึกษาบางส่วนเข้าร่วมพิธีฯ

1

2

3

4

5

6

7

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257