การดำเนินการคัดเลือก นจอ.บรรจุในตำแหน่งตามแผนบรรจุกำลังพลประจำปี ๒๕๖๕  

                    พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธาน โครงการคัดเลือก นักเรียนจ่าอากาศจำนวน ๔๑๘ คน บรรจุในตำแหน่งตามแผนบรรจุกำลังพลประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕, ๐๘๓๐ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทห​​​​ารอากาศ

 09

02

01

03

04

05

06

07

08

 

ผู้ลงข้อมูล : น.ต.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198