โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ 

                        ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ จัดโครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ขับเคลื่อนนโยบายองค์กรคุณธรรม ๒) ขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓) ปลูกฝังให้กำลังพลรับทราบ และยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมกระทรวงกลาโหม และ ๔) ปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตในกองทัพอากาศ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ผู้รับผิดชอบศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ คิดเป็นผู้ร่วมโครงการ จำนวนร้อยละ ๘๐ ของกำลังพลกองทัพอากาศ ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ และผู้เข้าร่วมโครงการโดยการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสัญญาณ ณ ที่ตั้งของหน่วย โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท เทอดศักดิ์  พุฒซ้อน ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มาเป็นวิทยากรบรรยาย

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

0013

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257