การประชุม คณะทำงานด้านการพัฒนาและประเมินผล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

                  พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ/รองหัวหน้า คณะทำงานด้านการพัฒนาและประเมินผล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานด้านการพัฒนาและประเมินผล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาและประเมินผล ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกรมจเรทหารอากาศ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

 

001

002

003

004

005

006

007

008

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257