การประชุม คณก.ส่งเสริมขวัญและวินัยกำลังพลของ ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕    

                  พลอากาศเอก ธนศักดิ์  เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมขวัญและวินัยกำลังพลของ ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๖๔ และแผนงานการจัดกิจกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ ๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ โดยมีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ จำนวน ๕ คณะ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) โดยใช้โปรแกรม Zoom

 

01

03

02

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท. ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198