ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามแผนบูรณาการด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

                  นาวาอากาศเอก กิติรัช  ศรีสังข์ รองผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม zoom) ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามแผนบูรณาการด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามแผนบูรณาการด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ และแนวทางในการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล กองทัพอากาศ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมกรมจเรทหารอากาศ

 

 1

2

3

4

5

6

 

ผู้ลงข้อมูล : น.ต.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198