การประชุม คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

                  พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการชั้นสัญญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257