พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลดีเด่นของกรมกำลังพลทหารอากาศ, บุคคลดีเด่นของหน่วยขึ้นตรงกรมกำลังพลทหารอากาศ, หน่วยดำเนินกิจกรรม ๕ ส ดีเด่นของกรมกำลังพลทหารอากาศ และหน่วยกำลังพลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

                  พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลดีเด่นของกรมกำลังพลทหารอากาศ, บุคคลดีเด่นของหน่วยขึ้นตรงกรมกำลังพลทหารอากาศ, หน่วยดำเนินกิจกรรม ๕ ส ดีเด่นของกรมกำลังพลทหารอากาศ และหน่วยกำลังพลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔, ๑๓๓๐ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257