การประชุมคณะทำงานด้านการปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพล ทอ. ครั้งที่ ๑/๖๔

                  พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพล ทอ. ครั้งที่ ๑/๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนา แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือวิธีการประเมินฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเป็นจริง ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๑

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257