หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

                    พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหาร - ตำรวจ ให้กับข้าราชการกองทัพอากาศ ชั้นยศนาวาอากาศโทขึ้นไป จำนวน ๖๕ คน ได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักขัดกันแห่งผลประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะ รวม ๕ คน เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257