การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

           ลอากาศตรี วรวุฒิ ดวงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสรรหาบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพื่อสรรหานายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ พิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พ.ย.๖๔, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม กรมจเรทหารอากาศ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท. ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257