๑.  ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เป็นนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๔

๒.  Link สมัครสอบแยกตามสาขาชีพ (จำเป็นต้องใช้ gmail)

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2564 (สาขาวิชาช่างกลโรงงาน) (google.com)

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2564 (สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ) (google.com)

สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2564 (สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล) (google.com)

สาขาวิชาช่างยางยนต์

ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2564 (สาขาวิชาช่างยานยนต์) (google.com)

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2564 (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์) (google.com)