กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการประจำปี ๒๕๖๓ ทราบดังนี้

 •                ๑.  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (ตัวจริง) ประจำปี ๒๕๖๓ (ที่ส่งสัญญาเข้ารับราชการเรียบร้อยแล้ว) จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 
                    
  ในวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์กรมกำลังพลทหารอากาศ (www.person.rtaf.mi.th)

 •               ๒.  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ตัวจริง)ประจำปี ๒๕๖๓ (ที่ส่งสัญญาเข้ารับราชการเรียบร้อยแล้ว) จำนวน ๗๔๖ คน
                   ให้ตรวจสอบรายชื่อตามกลุ่ม และดำเนินการ ดังนี้

                          ๒.๑  กลุ่มที่ ๑ รายชื่อ  ICON NEW

                      ๒.๒  กลุ่มที่ ๒ รายชื่อ  ICON NEW

                      ๒.๓  กลุ่มที่ ๓ รายชื่อ  ICON NEW

                  ๓.  ให้ดำเนินการเข้ากลุ่ม แอปพลิเคชันไลน์ ใน คิวอาร์โค้ด (QR Code) ของกลุ่มที่ตนเองมีรายชื่อให้ถูกต้อง ( ๑ คน ต่อ ๑ ไอดี(ID) เท่านั้น)

               ๔.  ติดตามประกาศจากทางเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มของตนเองอย่างต่อเนื่อง    

               ๕.  หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ ๐-๒๕๓๔-๑๒๑๓

 •  

                                                                                             

  หมายเหตุ  หากทางราชการตรวจสอบพบว่าผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครไม่ว่าขั้นตอนใด เช่น การสมัครสอบ การประกาศผล การรายงานตัว ถึงแม้จะส่งหลักฐาน หรือทำสัญญาแล้วก็ตามถือว่าผู้ที่สมัครสอบผ่านการสอบคัดเลือก ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ข้างต้น ไม่มีสิทธิ์เข้ารับราชการ หรือหากมีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการได้