กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอแจ้งให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร (ภาคสมทบ) ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗๓๐ ณ ห้องประชุม กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ (ชั้น ๒ อาคาร ๘ กรม) โดยดำเนินการ ดังนี้ ICON NEW  (รายละเอียด)