ประกาศกำหนดการและรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒

(สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ICON NEW  (รายละเอียด)

 

การเงิน (รายชื่อ)      
ส่งกำลังบำรุง (รายชื่อ)      
แผนที่ (รายชื่อ)      
กำลังพล (รายชื่อ)      
กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ (รายชื่อ)      
การศึกษาและการฝึก (รายชื่อ)      
การข่าวกรอง (รายชื่อ)     -
ขนส่ง (รายชื่อ)      
ต้นหน (รายชื่อ)      
๑๐ ถ่ายรูป (รายชื่อ)      
๑๑ อุตุ (รายชื่อ)      
๑๒ ช่างโยธา (รายชื่อ)      
๑๓ ช่างอากาศ (รายชื่อ)      
๑๔ ตรวจสอบภายใน (รายชื่อ)      
๑๕ สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (รายชื่อ)      
๑๖ นิรภัย (รายชื่อ)      
๑๗ ปลัดบัญชี (รายชื่อ)      
๑๘ แพทย์ (รายชื่อ)      
๑๙ พัสดุ (รายชื่อ)      
๒๐ พลาธิการ (รายชื่อ)      
๒๑ สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (รายชื่อ)      
๒๒ สวัสดิการ (รายชื่อ)      
๒๓ สารบรรณ (รายชื่อ)      
๒๔ สรรพาวุธ (รายชื่อ)      
๒๕ สารวัตรทหาร (รายชื่อ)      
๒๖ ดุริยางค์ (รายชื่อ)      
๒๗ อากาศโยธิน (รายชื่อ)