กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และ ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๖๑ (ตัวสำรอง ที่ส่งสัญญาเข้ารับราชการเรียบร้อยแล้ว) ทราบดังนี้ ICON NEW

กรมกำลังพลทหารอากาศ จะแจ้งรายละเอียดการรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการให้ทราบอีกครั้ง  ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์กรมกำลังพลทหารอากาศ (www.person.rtaf.mi.th)

เพื่อแจ้งให้ทราบกำหนดวันรายงานตัวเข้ารับราชการต่อไป