ประกาศกำหนดการและรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒  ICON NEW

ผนวก ก การสอบสัมภาษณ์

สายวิทยาการ

     -  การเงิน
     -  ส่งกำลังบำรุง
     -  แผนที่
     -  กำลังพล
     -  กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
     -  การศึกษาและการฝึก
     -  การข่าวกรอง
     -  ขนส่ง
     -  ต้นหน
     -  ถ่ายรูป
     -  อุตุ
     -  ช่างโยธา
     -  ช่างอากาศ
     -  สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
     -  นิรภัย
     -  ปลัดบัญชี
     -  แพทย์
     -  พัสดุ
     -  พลาธิการ
     -  วิทยาศาสตร์
     -  เวชศาสตร์การบิน
     -  สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
     -  สวัสดิการ
     -  สารบรรณ
     -  สรรพาวุธ
     -  สารวัตรทหาร
     -  ดุริยางค์
     -  อากาศโยธิน

 

 ผนวก ข การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย