รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง
นายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี
ปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗