ประกาศกำหนดการและรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒

(สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ICON NEW  (รายละเอียด)

 

การข่าวกรอง
การเงิน
การศึกษาและการฝึก
กำลังพล
กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
ขนส่ง
ต้นหน (บังคับการบิน)
ต้นหน (ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน)
ต้นหน (ยุทธการ)
๑๐ ช่างโยธา
๑๑ ช่างอากาศ
๑๒ ดุริยางค์
๑๓ บริการแพทย์
๑๔ ปลัดบัญชี
๑๕ แผนที่
๑๖ พลาธิการ
๑๗ พัสดุ
๑๘ ลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
๑๙ เวชศาสตร์การบิน
๒๐ ส่งกำลังบำรุง
๒๑ สรรพาวุธ
๒๒ สวัสดิการ
๒๓ สารบรรณ
๒๔ สารวัตร
๒๕ สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๒๖ สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๒๗ อากาศโยธิน
๒๘ อุตุนิยมวิทยา