ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗