ประกาศกรมกำลังพลทหารอากาศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๗