ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกนายทหารชั้นประทวน เพื่อขอรับทุนมูลนิธินภาธิปัตย์
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
ประจำปี ๒๕๖๕