ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกนายทหารชั้นประทวน เพื่อขอรับทุนมูลนิธินภาธิปัตย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประจำปี ๒๕๖๕