ประกาศกรมกำลังพลทหารอากาศ ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขั้นสุดท้าย