ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถของสายวิทยาการก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่ง
อัตรา พ.อ.อ. และ พ.อ.อ.(พิเศษ) เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถของสายวิทยาการก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่ง อัตรา พ.อ.อ.
เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ปีงบประมาณ ๖๕ ครั้งที่ ๒ ICON NEW