ประกาศกำหนดการและรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒

(สอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) ICON NEW  (รายละเอียด)

การข่าวกรอง (รายชื่อ)
การเงิน (รายชื่อ)
การศึกษาและการฝึก (รายชื่อ)
กำลังพล (รายชื่อ)
กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ (รายชื่อ)
ขนส่ง (รายชื่อ)
ต้นหน (ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน) (รายชื่อ)
ต้นหน (บังคับการบิน) (รายชื่อ)
ต้นหน (ยุทธการ) (รายชื่อ)
๑๐ ช่างโยธา (รายชื่อ)
๑๑ ช่างอากาศ (รายชื่อ)
๑๒ ดุริยางค์ (รายชื่อ)
๑๓ นิรภัย (รายชื่อ)
๑๔ บริการแพทย์ (รายชื่อ)
๑๕ ปฏิบัติการทางอวกาศ (รายชื่อ)
๑๖ ปลัดบัญชี (รายชื่อ)
๑๗ แผนที่ (รายชื่อ)
๑๘ พลาธิการ (รายชื่อ)
๑๙ พัสดุ (รายชื่อ)
๒๐ วิทยาศาสตร์ (รายชื่อ)
๒๑ เวชศาสตร์การบิน (รายชื่อ)
๒๒ ส่งกำลังบำรุง (รายชื่อ)
๒๓ สรรพาวุธ (รายชื่อ)
๒๔ สวัสดิการ (รายชื่อ)
๒๕ สารบรรณ (รายชื่อ)      
๒๖ สารวัตร (รายชื่อ)      
๒๗ สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (รายชื่อ)      
๒๘ สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (รายชื่อ)      
๒๙ อากาศโยธิน (รายชื่อ)      
๓๐ อุตุ (รายชื่อ)      

สถานที่สอบสัมภาษณ์อาคาร กรก.รร.จอ.ยศ.ทอ.(ชั้น ๒) *** CLICK  ***