ประกาศคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถของสายวิทยาการก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่ง
อัตรา พ.อ.อ. และ พ.อ.อ.(พ) เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถของสายวิทยาการก่อนย้ายเข้าดำรงตำแหน่ง
อัตรา พ.อ.อ. เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ปีงบประมาณ ๖๕ ครั้งที่ ๒ ICON NEW