ประกาศที่นั่งสอบวิชาการ นายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖