รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รายละเอียดการสอบ เกณฑ์การตัดสิน สถานที่สอบ
และระเบียบการปฏิบัติการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖