ประกาศกรมกำลังพลทหารอากาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๖
เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ)