• เป็นราคาเคยจ้างทำครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ (รายละเอียด )