ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษ ปี ๖๑
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ต่ำกว่าชั้นนายพลอากาศ) ปี ๖๐
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษ ปี ๖๐

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ปี ๕๖
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ คำสั่งย้ายรอบ เม.ย.๕๔
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ คำสั่งย้ายรอบ ต.ค.๕๓  
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ คำสั่งย้ายรอบ เม.ย.๕๓
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง) ปี ๕๓
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รวมคำสั่งย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ รอบ ต.ค.๕๒

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข  - ข้าราชการ) ปี ๕๑
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข  - ลูกจ้าง) ปี ๕๑

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ชั้นนายพล) ปี ๕๐
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ชั้นต่ำกว่านายพล) ปี ๕๐

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข) ปี ๔๙