ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษ
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง)
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารกรณีพิเศษแก่ผู้ที่ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข  - ข้าราชการ)

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข  - ลูกจ้าง)
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข)

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ชั้นนายพล)
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ชั้นต่ำกว่านายพล)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข)