กรมกำลังพลทหารอากาศ รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

           พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกคน ของกรมกำลังพลทหารอากาศ รับชมการถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผ่านระบบเคเบิลทหารอากาศ ระบบเฟสบุ๊ค กองทัพอากาศ และระบบ RTAF IPTV รวมถึงระบบ ZOOM meeting เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

 01

 02

 03

 04

 05

 06

 07

 08

 

กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

0102

0304

0506

0708

 

กองจัดการกำลังพล สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

0102

0304

0506

 

กองการสรรหากำลังพล สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

0102

0304

0506

0708

 

กองกำลังพลสำรองและการสัสดี สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

0102

0304

0506

 

กองการปกครอง สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

0102

0408

0506

 

กองควบคุมและพัฒนากำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

0102

0304

0506

 

กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

0105

0304

 

กองข้อมูลกำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

0102

0304

0506

 

ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ

0102

0304

 

แผนกธุรการ กรมกำลังพลทหารอากาศ

0102

0304

0506

 

ส่วนบัญชาการ กรมกำลังพลทหารอากาศ

0102

0304

0506

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ  วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198