พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๓

           พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

 05

 01

 02

 03

 04


06

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ  วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198