การแจกจ่ายสเปรย์ล้างมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

           พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ ประธานกรรมการเสริมสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน (Happy Workplace) ของกรมกำลังพลทหารอากาศ มอบสเปร์ยล้างมือ ซึ่งได้รับมอบจาก นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้กับหน่วยขึ้นตรงกรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔๓๐ 

 03

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ  วาสนจิตต์ นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198