การมอบของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ นายทหารประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ สังกัด กรมกำลังพลทหารอากาศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19

          พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศและ คณะผู้บังคับบัญชาของกรมกำลังพลทหารอากาศ มอบของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ นายทหารประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ สังกัด กรมกำลังพลทหารอากาศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198