โครงการเสริมสร้าง วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ในกำลังพลกองทัพอากาศ

           พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้าง วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ในกำลังพลกองทัพอากาศ และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกองทัพอากาศ โดยจะยึดหลักซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตตลอดจนถือปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (AIR) อีกทั้ง ให้กำลังพลของกองทัพอากาศทุกคน ยึดถือและปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริตอย่างเคร่งครัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา ในกำลังพลกองทัพอากาศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบงานแผนบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริตกองทัพอากาศ จำนวน ๙๐ คน, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ รวมทั้ง พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และได้รับเกียรติจาก นายชนะกิจ คชชี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง แนวทางการเสริมสร้าง วินัย พอเพียง สุจริต และจิตอาสาในองค์การ และปัจจัยความสำเร็จ และ นาวาอากาศเอกหญิง อัจฉรา นุตตะโร ประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ และรักษาราชการหัวหน้าแผนกประเมินกำลังพล กองควบคุมและพัฒนากำลังพล สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศบรรยายเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และการป้องกันการทุจริต ทอ.เมื่อ ๑๙ มี.ค.๖๔ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

001

002

003

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257