โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

           พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ/กรรมการและเลขานุการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพอากาศ ในโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กำลังพลกองทัพอากาศ ไม่ประพฤติทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต ให้กับกำลังพลกองทัพอากาศ ให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙๐ คน โดยมีการรับฟังบรรยาย เรื่องการดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยนาวาอากาศเอกหญิง อัจฉรา นุตตะโร, การดูงานฐานเรียนรู้ในการประกอบอาหารเพื่อเพิ่มรายได้, ฐานเรียนรู้การทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน, ฐานเรียนรู้การปลูกผลไม้ในกระถาง, ฐานเรียนรู้การเผาถ่านและการผลิตน้ำส้มควันไม้ และฐานเรียนรู้จุลินทรีย์ท้องถิ่น ตั้งแต่ ๔ - ๕ มี.ค.๖๔ ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

001

002

003

004

005

006

007

008

009

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257