โครงการกองพันสีขาว ส่วนกลาง 

           พลอากาศตรี วรวุฒิ  ดวงเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศเป็นประธานในพิธีเปิดการโครงการกองพันสีขาว ส่วนกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ และทหารกองประจำการ จำนวน ๒๕๐ คน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด สามารถเลือกปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีการบรรยายหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติตนและหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด" โดย นายอัครินทร์ ปูรี อดีตนักโทษคดียาเสพติด และ "กฎหมาย บทลงโทษ และกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทอ." โดย นาวาอากาศเอก นิวัฒน์ นาเอก รองผู้อำนวยการกองกฤษฎีกา สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ มีกิจกรรมการปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการตรวจสารเสพติด เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ อาคารโรงเลี้ยง กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257