พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมกำลังพลทหารอากาศ

                    พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ก.พ.๖๔ ณ โรงเรียนกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257