กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันยาเสพติด กองทัพอากาศ  

                       นาวาอากาศเอก กิติรัช ศรีสังข์ ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นประธานในกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันยาเสพติด ทอ. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมเป็นเครือข่าย ด้านการป้องกันยาเสพติด มีหน้าที่ช่วยกันตรวจตราสอดส่องในหน่วยงานให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน และได้รับเกียรติจาก นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติธนานุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ และคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ เป็นวิทยากร ตั้งแต่ ๑๕ - ๑๖ ธ.ค.๖๓ ณ ชวาลัน รีสอร์ท จว.นครปฐม

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

011

012

013

014

015

016

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198