การอบรม ให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ

                       พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เสนาธิการทหารอากาศ/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ และบรรยายพิเศษ “นโยบายด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ ปี ๖๔” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะทำงานสร้างสภาพแวดล้อมของพื้นที่/ชุมชน คณะทำงานด้านการปราบปรามและการข่าวศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ ข้าราชการทหาร นักเรียนทหาร พนักงานราชการ และลูกจ้าง อายุไม่เกิน 29 ปี จำนวน 450 คน ได้รับเกียรติจากนายอัครินทร์ ปูรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตนและหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” และ นางสาวสาระญา ขำเนตร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญ บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และบทลงโทษที่จะได้รับเมื่อยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257